Privacyreglement Assistenza Financiële Zorg

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in
enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt
geplaatst en informatie over uw bezoek aan de Assistenza Financiële Zorg
internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene
Verordening Gegevensbescherming).
1. Toelichting op het Reglement
Assistenza Financiële Zorg mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet
zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te
beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens
door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Assistenza Financiële Zorg
de plicht om haar klanten:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door
Assistenza Financiële Zorg worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
Assistenza Financiële Zorg vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Assistenza Financiële Zorg in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw
gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van
welke gegevens Assistenza Financiële Zorg expliciet om uw toestemming moet
vragen.
2. De persoonsgegevens die Assistenza Financiële Zorg gebruikt en het doel van
het gebruik
Assistenza Financiële Zorg verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant
wordt of bent van Assistenza Financiële Zorg of via het contactformulier
contact met ons opneemt. Assistenza Financiële Zorg verzamelt uw naam,
adres, telefoonnummer, e-mailadres, kopie ID-bewijs en BSN-nummer. Deze gegevens stellen
ons in staat om:
• de overeenkomst die klanten met Assistenza Financiële Zorg sluiten
financieel en administratief te kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.
3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Assistenza Financiële Zorg verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of
bedrijven buiten de Assistenza Financiële Zorg-organisatie, tenzij:
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Assistenza Financiële Zorg met u heeft gesloten;
• u daarvoor toestemming heeft gegeven.
4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Assistenza Financiële Zorg verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend
overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden
verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een
behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
• uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van BCN
Bewindvoering & Inkomensbeheer worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is
bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Assistenza Financiële Zorg beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te
loggen in het digitale systeem.
• de medewerkers van Assistenza Financiële Zorg hebben een
geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Assistenza Financiële Zorg verstrekte persoonsgegevens;
Assistenza Financiële Zorg heeft technische maatregelen genomen om
het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf
overeenkomstig de wet;
• uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een
goede administratie. Assistenza Financiële Zorg hanteert een termijn van
drie jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd
worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Assistenza Financiële Zorg zich aan de voorgeschreven wettelijke
bewaartermijn houden.
5. Uw rechten als betrokkene
• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u
verwerkt worden en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy
van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig
mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke)
verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als
het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de
gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van
uw gegevens te verzetten;
• het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard
worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
• het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een
geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door
menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op j.meijers@assistenzabewind.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd

waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor
anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Assistenza Financiële Zorg.
Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u
contact met Assistenza Financiële Zorg opnemen en probeert Assistenza Financiële Zorg er samen met u uit te komen.
Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact
met ons opnemen.
Uiteraard zal Assistenza Financiële Zorg ook met de in dit verband verstrekte
persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Assistenza Financiële Zorg.Assistenza Financiële Zorg
Privacyreglement BCN Bewindvoering & Inkomensbeheer versie april 2022